OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.         Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.karavana.cz, který provozuje společnost PARSI s.r.o., se sídlem Rohliny 39, 511 01, Mírová pod Kozákovem, IČO:25448391, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20651.

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodejcem na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2.         Vymezení pojmů

Prodejce - společnost Parsi s.r.o. - jedná při uzavírání a plnění kupní smlouvy v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti a dodává kupujícímu zboží a výrobky či poskytuje služby.

 

Kupující je zákazník tohoto internetového obchodu – spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti či výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s podnikatelem nebo s ním jiným způsobem jedná. Podnikatelem je kupující, který uzavírá kupní smlouvu s podnikatelem za účelem svého podnikání.

3.         Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem a spotřebitelem je umístění nabídky zboží či služeb na internetové stránky prodejce. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem. Přijetí objednávky prodejce spotřebiteli potvrdí informativním e-mailem na jím uvedenou e-mailovou adresu.

 

Pokud kupujícím není spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka a samotná kupní smlouva vzniká ve chvíli, kdy prodejce doručí závazný souhlas s tímto jeho návrhem.

 

Před odesláním objednávky má kupující možnost kontroly a změny vložených údajů. Kupující může zjišťovat a opravovat chyby, které mohly vzniknout při zadávání údajů objednávky. Kupující objednávku odešle kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ v košíku e-shopu. Za případné chyby při přenosu dat prodejce nenese zodpovědnost.

 

Již vzniklou kupní smlouvu a její obsah lze měnit nebo rušit pouze na základě oboustranné dohody nebo na základě zákonných důvodů.

 

Údaje na vystaveném daňového dokladu na základě uzavřené kupní smlouvy nelze měnit, pouze v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se obeznámil s těmito obchodními podmínkami, zahrnujícími i reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

 

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřeby kupujícího překlad textu smlouvy a tato smlouva se stane předmětem sporu, platí výklad pojmů smlouvy v českém jazyce.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku a náklady vzniklé při jejich používání (internetové připojení, telefonní hovory) si hradí sám.

4.         Objednání zboží

Zboží lze objednat prostřednictvím nákupního košíku internetového obchodu – prodejcem preferovaný způsob objednání. Veškeré podstatné informace o zboží jsou uvedeny v popisu jednotlivých produktů. Pokud kupující potřebuje přesnější informace má možnost e-mailem či telefonicky kontaktovat prodejce.

 

Zboží lze objednat i telefonicky, e-mailem nebo osobně vybrat v prodejním skladu GALERIE KARAVANA na adrese prodejce. Návštěva skladu je možná pouze během provozní doby, která je uvedená v kontaktech (změna provozní doby vyhrazena, aktuální informace vždy v aktualitách a na facebooku prodejce) – v jinou dobu pouze po předešlé domluvě!

 

Prodejce s maximální péčí uvádí ve svém internetovém obchodě aktuální skladové množství, ale dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a ve výjimečných případech není schopen plně garantovat dostupnost všech produktů. Rovněž z důvodů zajištění dostupnosti zboží co nejširšímu počtu zákazníků je prodejce oprávněn v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, nebo případně počet poptávaných kusů omezit na přijatelnou míru. Stanovení přijatelné míry je vždy na rozumné úvaze prodejce a to s přihlédnutím k ceně, druhu, skladovým zásobám a možnostem dopravy poptávaného zboží. O případném záměru - neposkytnou zboží v nadlimitním množství - bude prodejce kupujícího vždy neodkladně informovat.

 

Akční ceny produktů platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží, nebo po dobu časově určenou.

5.         Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle povahy zásilky nebo přání zákazníka prostřednictvím České pošty nebo smluvního přepravce.

 

Objednávky budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodejce odeslány v co nejkratším termínu v rozmezí 1-10 pracovních dnů od chvíle přijetí objednávky. Ve výjimečných případech – zboží není skladem apod. – může být dodací lhůta delší. O takové skutečnosti prodejce bezodkladně kupujícího informuje. Prodejce má povinnost obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Pokud tak neučiní, kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

Místo a způsob dodání jsou stanoveny na základě údajů uvedených kupujícím v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít. V opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady opět odesláno. Dodáním zboží na uvedenou adresu se dodávka považuje za splněnou. Součástí dodávky není instalace zboží. Dopravu zajišťuje prodejce, není-li s kupujícím dohodnuto jinak.

 

Ke zboží je vždy přiložen daňový doklad, případně záruční list a návod na použití výrobku v českém jazyce.

 

Při přebírání zboží od dopravce si kupující spolu s dopravcem pečlivě zkontroluje neporušenost přepravního obalu a stav zásilky. V případě, že obal jeví známky poškození – násilného vniknutí, nárazu či jiné vady, uvede tuto skutečnost do předávacího škodního protokolu dopravce. Zásilku, která jeví známky poškození má kupující právo nepřevzít.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, kupující o této skutečnosti bezodkladně informuje dopravce a pro účely reklamace poškozené zboží v zásilce fotograficky zdokumentuje - včetně obalu. Pokud byla zásilka doručena prostřednictvím České pošty, je nutné reklamaci osobně oznámit v den doručení na kterékoliv pobočce pošty, PPL přijímá reklamace do 3 pracovních dnů na tel. 840775775 a DPD do 2 pracovních dnů na tel. 841700700. Kupující nahlásí tuto skutečnost i prodejci prostřednictvím e-mailu (uvede číslo prodejního dokladu, popíše okolnosti předání zásilky a okolnosti zjištění poškození, přiloží fotodokumentaci).

 

Ceny dopravy hradí kupující a závisí na zvoleném způsobu přepravy. Ceny dopravy jsou uvedeny včetně DPH.

 

Objednané zboží je možné si vyzvednout i osobně v prodejním skladu na adrese prodejce. Provozní doba skladu GALERIE KARAVANA je uvedena v kontaktech (změna provozní doby vyhrazena, aktuální informace vždy v aktualitách a na facebooku prodejce) – v jinou dobu pouze po předešlé domluvě! Pokud si kupující vyzvedne zboží osobně, náklady na dopravu neplatí.

6.         Placení zboží

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednávky, jsou konečné a zahrnují příslušnou výši DPH a případné jiné poplatky.

 

V případě, že předmětem kupní smlouvy je zboží vyráběné či upravované dle specifických požadavků kupujícího, prodejce předem telefonicky či e-mailem potvrdí přesnou cenu a termín dodání.

 

Platit za zboží lze hotově při osobním odběru zboží, dopravci při doručení zboží na dobírku, převodem na účet na základě výzvy k úhradě doručené kupujícímu e-mailem nebo platební kartou či převodem na účet v rozhraní platební brány e-shopu.

 

V případě platby převodem na účet prodejce odešle zboží až po připsání celkové částky na jeho účet.

 

Zboží zůstává majetkem prodejce až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

V případě stornování již zaplacené objednávky nebo její části ze strany prodejce (např. zboží je vyprodané), prodejce poukáže příslušnou částku obratem zpět na číslo účtu, ze kterého byly prostředky převedeny, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Pokud bylo zboží uhrazeno prostřednictvím platební brány, tak prodejce zajistí, aby příslušnou částku kupující obdržel zpět od poskytovatele platební brány. Stejný postup nastane, dojde-li ke stornu již zaplacené objednávky či její části ze strany kupujícího před jejím odesláním.

7.         Právo spotřebitele odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, či převzetí poslední dodávky zboží, jedná-li se o objednávku složenou z více zásilek. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Náklady spojené s navrácením zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy nese spotřebitel.

 

Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, prosíme o dodržení následujících podmínek:

Kupující nejpozději 14. den od převzetí zboží odešle (nejlépe e-mailem) prodejci projev vůle o odstoupení od smlouvy, kde jsou uvedeny kontaktní údaje kupujícího (celé jméno, adresa, telefonický a e-mailový kontakt), informace o výrobku (název popř. číslo produktu), datum nákupu a číslo daňového dokladu spolu s prohlášením o svém úmyslu jednostranného odstoupení od smlouvy. Výtisk tohoto dopisu laskavě přiloží ke zboží, které odešle na vlastní náklady zpět na adresu prodejce (nikoliv na dobírku) a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy spolu s kopií dokladu o koupi.

Vracené zboží doporučujeme zasílat v původním neporušeném obalu, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), nesmí být poškozené, znečištěné ani jevit známky opotřebení.

Zásilku doporučujeme ve vlastním zájmu kupujícího pojistit na hodnotu zboží.

 

Peníze budou kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vráceny stejným způsobem, jakým byly obdrženy, nebude-li dohodnuto jinak. Částky placené dobírkou prodejce vrátí převodem na účet kupujícího (vrácení složenkou bohužel není možné). Pokud bylo zboží uhrazeno prostřednictvím platební brány, tak prodejce zajistí, aby příslušnou částku kupující obdržel zpět od poskytovatele platební brány.

 

Prodejce není povinen vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než obdrží vrácené zboží nebo dokud kupující neprokáže, že zboží odeslal.

Kupující je prodejci povinen v penězích nahradit prokazatelně chybějící hodnotu zboží způsobenou částečným opotřebením či spotřebováním zboží způsobeného jiným než nutným nakládáním s tímto zbožím s ohledem na jeho povahu a vlastnosti - zboží není kompletní, nebo je poškozené apod. Prodávající je oprávněn započítat částku představující náhradu škody takto vzniklé na kupní cenu.

 

Pokud byly předmětem uzavřené kupní smlouvy služby, má kupující v případě odstoupení od smlouvy povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, bylo-li s jejich plněním započato. 

 

Kupující nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že zboží, které je předmětem této kupní smlouvy, bylo upraveno dle speciálních požadavků kupujícího a pro jeho osobu. Toto se týká rovněž zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo zboží dodaného v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit u zboží v podobě audio nebo video nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, stejně tak u dodaných novin, periodik nebo časopisů. Toto se týká taktéž dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodejce v takovém případě kupujícího před uzavřením smlouvy informuje, že v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy zaniká.

 

Prodejce má právo od smlouvy odstoupit, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila jeho nákupní cena (nemá možnost od dodavatele získat zboží za původně udávanou cenu apod.), dále pak v případech, kdy došlo k chybnému uvedení ceny zboží (cena je zjevně jiná než je pro tento druh zboží obvyklé) a jiné zřejmé chyby v popisu zboží, vyobrazení zboží či jiné zjevně chybné informace podané kupujícímu. V takto nastalé situaci prodejce kupujícího neprodleně zkontaktuje a dohodne se s ním na dalším postupu. V případě kupujícím uhrazené částečné či celé částce za takovéto zboží mu bude tato částka převedena zpět v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodejce. To platí i v případě, že kupující zruší – stornuje – již uhrazenou objednávku před odesláním zboží.

8.         Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti prodejce a kupujícího se v případě práva z vadného plnění řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 

Kupující je povinen dle svých možností se co nejdříve po převzetí zboží přesvědčit o jeho vlastnostech a množství. Na žádost spotřebitele má prodejce povinnost vystavit potvrzení v písemné formě o rozsahu a době trvání jeho povinností v případě vadného plnění. Pokud kupující není spotřebitel a je zjištěno poškození, vyhotoví prodejce záznam o poškození a má povinnost poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný výrobek bez vady. Pozdější reklamace mechanického poškození či chybného množství zboží již nelze uznat.

 

Kupující je povinen se před prvním použitím dodané věci seznámit s případným návodem k použití či obsluze a se záručními podmínkami dané věci. Následně je povinen řídit se těmito informacemi. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku nesprávného užívání a poškození věci, přičemž případnou takto vzniklou vadu nebude moci uplatnit v rámci svého práva pramenícího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží rovněž v případě, že před převzetím věci věděl, že věc vadu má.

 

Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady se začíná počítat od okamžiku převzetí věci kupujícím.

 

Prodejce odpovídá zejména za to, že věc má vlastnosti uvedené v nabídce a že se hodí k účelům zde uvedeným, nebo ke kterým se věc tohoto druhu obvykle používá. Dále zodpovídá za správné množství, míru nebo hmotnost dodaného zboží. Rovněž odpovídá za to, že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Spotřební zboží má stanovenou dobu pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Odpovědnost prodejce za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci, nebo její součásti, způsobené používáním.

Spotřebitel má při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění právo na bezplatnou opravu zboží, nebo dodání nového zboží či výměnu jeho součásti. Právo na výměnu zboží či jeho součásti má spotřebitel tehdy, je-li to přiměřené řešení reklamace s ohledem na povahu vady (např. nejde-li vadu opravit nebo taková oprava se jeví jako finančně či časově neekonomické řešení), nebo pokud jde o vadu, kterou odstranit lze, ale již celkem 3x se vyskytne stejná vada a 2x již byla opravena, nebo nelze-li pro více vad věc řádně užívat.

 

Pokud nelze věc opravit a není již možná výměna věci či její součásti, nebo pokud se u zboží vyskytne více vad či jej nelze pro opakovaný výskyt vady řádně užívat, lze využít právo na odstoupení od smlouvy. Pokud kupující toto právo neuplatní, může požadovat přiměřenou slevu. Právo na slevu lze uplatnit i v případě, kdy prodejce není schopen dodat novou věc či její součást bez vad, nebo věc opravit. Právo na slevu trvá i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že spotřebitel měl se zjednáním nápravy nepřiměřeně značné obtíže.

 

V případě, že kupujícím není spotřebitel, záruční doba a práva z ní plynoucí se uplatní v rozsahu stanoveném výrobcem či dovozcem. Pokud dovozce či výrobce údaje o záruční době neuvádí, řídí se právo vyplývající ze záruky Občanským zákoníkem České republiky.

 

 

U ostatních produktů je vždy uvedena doba minimální trvanlivosti přímo na produktu nebo na jeho obalu. Zboží správně uchovávané a v původně uzavřeném obalu vydrží v bezvadné kvalitě do tohoto data.

 

Práva z vadného plnění a záruka se nevztahují na poškození způsobená dopravcem.

 

Pokud byl kupujícímu poskytnut dárek, nelze na něj uplatnit žádná práva spotřebitele, ten je předmětem Darovací smlouvy.

9.         Reklamace

Zjistí-li kupující po obdržení zboží nebo v průběhu jeho užívání případnou vadu, informuje prodejce o této skutečnosti bezodkladně prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. V reklamaci uvede název výrobku, číslo prodejního dokladu a datum nákupu, důvod reklamace a své kontaktní údaje (především e-mailovou adresu a telefonní číslo). Prodejce přijetí reklamace písemně či e-mailem potvrdí a domluví se s kupujícím na dalším postupu. Reklamace bude vyřízena v nejkratší možné době, nejpozději však do 30 dnů od jejího doručení.

 

Pokud prodejce uzná reklamaci jako oprávněnou, budou kupujícímu vráceny náklady spojené s jejím vyřízením. Jedná se především o náklady na dopravu zboží.

10.     Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje kupujících jsou chráněny před zveřejněním a zneužitím třetí osobou. Prodejce je použije pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci s kupujícím, případně k zasílání obchodních sdělení v případě, že k tomu kupující dal svůj výslovný souhlas.

11.     Odpovědnost

Veškeré změny podaných informací a cen v internetovém obchodě prodejce jsou vyhrazeny.

 

Třebaže prodejce s maximálním úsilím dbá, aby všechny údaje uvedené na jeho internetových stránkách byly přesné, věcně správné a obsahem aktuální, není možné kupujícímu toto plně garantovat. Z toho důvodu prodejce neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědný za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se kupujícímu mohou při práci s internetovými stránkami projevit. Jakmile prodejce zjistí, že jakákoliv část jejich obsahu neodpovídá skutečnosti, bezodkladně provede nápravu.

 

Prodejce nenese zodpovědnost za přímé či nepřímé následky škod způsobené použitím uvedených informací jiným subjektem.

 

Prodejce nenese zodpovědnost zejména za obsah internetových stránek patřících třetím osobám a subjektům, které lze prostřednictvím internetových stránek prodejce navštívit, za umístěné odkazy, reklamy či jakoukoliv jinou formu propagace třetích subjektů prostřednictvím internetových stránek prodejce.

 

Prodejce také nenese zodpovědnost za obsah umístěný na jeho internetové stránky bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže není v jeho schopnostech a technických možnostech tomu zabránit.

 

Prodejce nezodpovídá za nekompatibilitu jeho internetového obchodu s koncovým zařízením, softwarem nebo připojením k síti elektronických komunikací kupujícího, rovněž tak nenese zodpovědnost za technické obtíže přenosu dat, včetně chyb a výpadků spojení s jeho internetovými stránkami.

 

Prodejce nenese následky za ušlé zisky a vzniklé náklady provozem, ukončením či přerušením jeho činnosti. Rovněž si vyhrazuje právo provádět úpravy a změny bez předešlého upozornění.

 

Prodejce odpovídá, že zboží, které prostřednictvím jeho internetových stránek kupující nakoupil, nemá při jeho převzetí vady, ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

12.     Copyright

Veškerý obsah internetových stránek prodejce je autorským dílem a veškerá výhradní práva jsou vyhrazena. Bez výslovného souhlasu provozovatele nesmí být kopírována či jinak reprodukována žádná část těchto stránek (obrázky, popisky, texty, obchodní podmínky ani jiné části obsahu).  

13.     Závěrečná ustanovení

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů nabízených prodejcem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod.

 

Obchodní podmínky prodejce jsou zobrazeny na internetových stránkách prodejce, kde jsou kupujícímu plně k dispozici v aktuálním znění.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016. 

Facebook
Zpětné odkazy